என் மன வானில் …

எனது எண்ண நிகழ்வுகளின் தொகுப்பாகவும் காலவாகனமாகவும் இத்தளத்தை உபயோகிக்க முற்படுகிறேன். இதுவரைக்கும் என் எண்ணங்களை தொகுப்பாக அமைத்ததில்லை. எனவே உரைநடையும், நடைமுறையும், குறை இலக்கியமும் கலந்த கலவையாகவுமே இருக்கக்கூடும்.

ஒரு முழுச்சோம்பேறியாகிய என்னால் இயல்கிற சுறுசுறுப்பு போக போகத்தான் எனக்கே தெரியும்!

பதில்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s